ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: IROP-CLLD-AMD3-511-001-002

Zmluva je uzavretá medzi:

Miestnou akčnou skupinou 

názov:    Holeška 

sídlo:      Rakovice č.42, 922 08 Rakovice

IČO:       42298563

a

Užívateľom

názov:   LUNAS SK, s.r.o.

sídlo:     Školská 1051/1, 922 03 Vrbové

IČO:      47040921

Zmluva-IROP-CLLD-AMD3-511-001-002.pdf