Hlavný cieľ stratégie miestneho rozvoja CLLD Holeška

Celkové zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, zlepšenie ekonomickej príťažlivosti územia, vytváranie ekonomických príležitostí, sociálnych podmienok pre vidiecke obyvateľstvo v rámci regiónu. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD pre Občianske združenie HOLEŠKA.

1. Špecifický cieľ

Zlepšiť vzhľad obcí, základné služby a vybavenosť
(zvýšiť kvalitu života obyvateľov vidieckych oblastí zabezpečením dostatočnej vybavenosti územia).

2. Špecifický cieľ

Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu (zabezpečiť efektívne využívanie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu).

3. Špecifický cieľ

Podporiť poľnohospodársku a podnikateľskú činnosť (podporiť tvorbu a udržanie pracovných príležitostí pre obyvateľov územia).

4. Špecifický cieľ

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň občanov (podporiť vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň obyvateľov s dôrazom na informovanosť verejnosti).

5. Špecifický cieľ

Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť spoluprácu na národnej i medzinárodnej úrovni (podporiť vytváranie a fungovanie partnerstiev ako rozvinutú formu spolupráce, zároveň zvýšiť informovanosť a aktívny záujem obyvateľov o dianie v regióne).