Financovanie kancelárie MAS Holeška II.

Kód: 302050AZC9
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Žiadateľ: Holeška
Celková zazmluvnená suma: 42 345, 89 €
Výzva: IROP-PO5-SC511-2019-51 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
Zazmluvnená suma NFP: 42 345, 89 €
Dátum účinnosti zmluvy: 11.6.2019
Plánovaný začiatok realizácie projektu: 1.11.2019
Plánovaný koniec realizácie projektu: 31.12.2023
Miesto realizácie - VÚC: Trnavský kraj

Financovanie kancelárie MAS Holeška

Kód: 302051Q784
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Žiadateľ: Holeška
Celková zazmluvnená suma: 129 155,96 €
Výzva: IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
Zazmluvnená suma NFP: 122 698,16 €
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP): 0,00 €
Dátum účinnosti zmluvy: 11.6.2019
Plánovaný začiatok realizácie projektu: 1.5.2018
Plánovaný koniec realizácie projektu: 1.10.2019
Miesto realizácie - VÚC: Trnavský kraj


MAS Holeška - Animačné náklady

Kód: NFP309190R480
Dátum schválenia: 27.12.2018
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Žiadateľ: Holeška
Žiadaná výška NFP: 42 119,20 €
Schválená výška NFP: 42 119,20 €
Výzva: 27/PRV/2018 VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre pod. 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Vyhlasovateľ výzvy: Pôdohospodárska platobná agentúra - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Miesto realizácie - VÚC: Trnavský kraj

Nadpis