Výzva MAS_090/7.2/2 - Podopatrenie 7.2 - MAS Holeška

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Zameranie výzvy : Podopatrenie 7.2
Vyhlásená: 22.12.2023
Ukončená: 23.01.2024
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:   217 665,08 €
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj ŠR:    72 555,03   €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Výzva MAS - CLLD - MAS_0907.22.pdf
Prílohy 7.2.zip

Výzva MAS_090/7.4/2 - Podopatrenie 7.4 - MAS Holeška

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Zameranie výzvy : Podopatrenie 7.4
Vyhlásená: 22.12.2023
Ukončená: 23.01.2024
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:   90 767,25 €
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj ŠR:   30 255,75  €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Výzva MAS - CLLD - MAS_0907.42.pdf
Prílohy 7.4.zip

Preberanie žiadostí o príspevok, prípadne ŽoNFP:
Najmä v posledný deň, do ktorého je možné odovzdať, volajte: Mgr. Petra Rusnáčková - 0949 463 203

Uzatvorené výzvy:

MAS_090/7.2/1 - Podopatrenie 7.2 MAS Holeška

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti
s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Aktualizácia č. 3 výzvy MAS_090/7.2/1

Touto aktualizáciou č.3 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 30.03.2020.

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_090/7.2/1 

Touto aktualizáciou č.2 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vydanie verzie 1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, ktorá je účinná od 02.12.2019. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 18.12.2019.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_090/7.2/1

Touto aktualizáciou č.1 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.03.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS – 31.10.2019.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Vyhlásená: 28.6.2019
Ukončená: 30.06.2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 68 036,25 €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:5 000.00 €

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:90 715.00 €

Minimálna žiadaná výška NFP v EUR:5 000.00 €

Maximálna žiadaná výška NFP v EUR:90 715.00 €

Maximálna celková miera podpory NFP v percentách:100.00 %

Oprávnené miesta realizácie v území OP:Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé

Oprávnení žiadatelia:Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)


MAS_090/7.4/1 - Podopatrenie 7.4 MAS Holeška

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti
s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Aktualizácia č.2 - Výzva MAS_090/7.4/1

Touto aktualizáciou č.2 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 30.03.2020.

Aktualizácia č.1 - Výzva MAS_090/7.4/1

Touto aktualizáciou č.1 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP a vydanie verzie 1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, ktorá je účinná od 02.12.2019. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.03.2020. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS – 18.12.2019.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Vyhlásená: 12.8.2019
Ukončená: 30.06.2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 68 267,25 €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 5 000.00 €

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 91 023.00 €

Oprávnené miesta realizácie v území OP: Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé

Oprávnení žiadatelia: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)


MAS_090/6.4/1 - Podopatrenie 6.4 MAS Holeška

Aktualizácia č.1 - Výzva MAS_090/6.4/1

Touto aktualizáciou č.1 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP a vydanie verzie 1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, ktorá je účinná od 02.12.2019. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.04.2020. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS – 18.12.2019.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Vyhlásená: 12.8.2019
Ukončená: 31.07.2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 71 418,00 €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 4 000.00 €

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 190 448.00 €

Oprávnené miesta realizácie v území OP: Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

MAS_090/4.1/1 - Podopatrenie 4.1 MAS Holeška

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_090/4.1/1

Touto aktualizáciou č.1 MAS Holeška v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vydanie verzie 1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, ktorá je účinná od 02.12.2019. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 18.12.2019.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Holeška (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

Vyhlásená: 30.10.2019
Ukončená: 31.07.2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky:
za zdroj EÚ: 46 278,75 €
za zdroj ŠR:
15 426,25 €
Vyhlasovateľ výzvy:
 MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 20 000.00 €

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 123 410.00 €

Oprávnené miesta realizácie v území OP: Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

MAS_090/1.2/2 - Podopatrenie 1.2 MAS Holeška

Vyhlásená: 15.7.2020
Ukončená: 12.10.2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Trnavský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 36 569,25 €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Holeška
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá
Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 2 000.00 €
Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 48 759.00 €

Oprávnení žiadatelia:
Akciová spoločnosť (Slovensko)
Družstvo (Slovensko)
Európska spoločnosť (Slovensko)
Európske družstvo (Slovensko)
Komanditná spoločnosť (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Príspevková organizácia (Slovensko)
Rozpočtová organizácia (Slovensko)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)