Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

Výzva č. 1/2020

na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

MAS Holeška vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia: 


4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
1.2 Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 10.8.2020

Výber sa uskutoční do: 14.8.2020

Aktualizáciou č. 1 zo dňa 07.08.2020 bola výzva upravená len v bodoch:

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26.8.2020
Výber sa uskutoční do: 28.8.2020

Vyzva na odborne hodnotenie1-2.pdf