Výzva k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Holeška oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-AMD3-511-001 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.


Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-AMD3-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 28.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.07.2023

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha-č.-1a_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC-5.1.1- A1.pdf
00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-511-001_akt.č.2.pdf


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AMD3-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 19.01.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 20.01.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Informacia o aktualizacii c. 1 vyzvy IROP-CLLD-AMD3-511-001.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-511-001 so SZ.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-511-001 bez SZ.pdf
Prílohy k výzve_Aktualizacia c.1.zip
Prílohy k ŽoPr.zip

Výzva IROP-CLLD-AMD3-511-001

Občianske združenie Holeška vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

kód výzvy: IROP-CLLD-AMD3-511-001

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %.
Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR

Popis oprávnenej aktivity:
•         obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
•         nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
•         podpora marketingových aktivít,
•         podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 23. 12. 2022
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2023
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 10. 04. 2023
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 10. 06. 2023
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 01. 07. 2023
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 01. 08. 2023

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01. 09. 2023
Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 01. 10. 2023
Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 01. 11. 2023  - aktuálne hodnotiace kolo

00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-511-001.pdf
Prílohy k výzve.zip
Prílohy k ŽoPr.zip

Výzva k aktivite B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry


MAS Holeška oznamuje, že ukončuje výzvu IROP-CLLD-AMD3-512-002 z dôvodu vyčerpania celej alokácie finančných prostriedkov.


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AMD3-512-002

Dátum vydania aktualizácie: 22.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.07.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha-č.-1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC-5.1.2- B1.pdf
Aktualizacia c.1 _Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-002- akt.č.1.pdf
Prílohy výzvy_Aktualizacia c.1.zip
Prílohy ŽoPr.zip

Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-002

Občianske združenie Holeška vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

kód výzvy: IROP-CLLD-AMD3-512-002

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Schéma pomoci:   neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)


Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %
Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 5 200 EUR

Popis oprávnenej aktivity:

• výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
• rekonštrukcia cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
• budovanie verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na výstavbu, alebo rekonštrukciu cyklotrasy,
• vyhradenie jazdných pruhov pre cyklistov,
• Investície do doplnkovej infraštruktúry - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá,
• systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 23. 12. 2022
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2023
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 10. 04. 2023
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 10. 06. 2023
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 01. 07. 2023
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 01. 08. 2023
Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01. 09. 2023

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 01. 10. 2023
Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 01. 11. 2023  - aktuálne hodnotiace kolo

00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-002.pdf
prílohy výzvy.zip
Prílohy Žopr.zip

Výzva k aktivite B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


MAS Holeška oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-AMD3-512-003 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AMD3-512-003

Dátum vydania aktualizácie: 21.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.07.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha-č.-1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC-5.1.2- B2.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-003_akt.č.1.pdf
Prílohy výzvy_Aktualizacia c.1.zip
Prílohy ŽoPr.zip

Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-003

Občianske združenie Holeška vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

kód výzvy: IROP-CLLD-AMD3-512-003

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Schéma pomoci:   neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)


Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %
Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 71 708,92 EUR

Popis oprávnenej aktivity:
• výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť :
- vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,
- stacionárne informačné systémy,
- systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze
• budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obciach a mestách ako:
- budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov,
- budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov,
- odstraňovanie úzkych miest v doprave,
- odstraňovanie bariér,
- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy - cyklisti, chodci,
- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie,
budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov,


Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 23. 12. 2022
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2023
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 10. 04. 2023
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 10. 06. 2023 
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 01. 07. 2023
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 01. 08. 2023
Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01. 09. 2023
Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 01. 10. 2023  
 
Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 01. 11. 2023  - aktuálne hodnotiace kolo

00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-003.pdf
Prílohy výzvy.zip
Prílohy Žopr.zip

Výzva k aktivite C1 Komunitné sociálne služby


MAS Holeška oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-AMD3-512-004 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AMD3-512-004

Dátum vydania aktualizácie: 23.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.07.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha-č.-1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC-5.1.2- C1.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-004- akt.č.1.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-004- akt.č.1 – BSZ.pdf
Prílohy výzvy_Aktualizacia c.1.zip
Prílohy ŽoPr.zip

Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-004

Občianske združenie Holeška vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

kód výzvy: IROP-CLLD-AMD3-512-004

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci:   neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)


Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.
Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 90 137,04 EUR

Popis oprávnenej aktivity:
• zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia

Pozn. Popis oprávnenej aktivity sa vzťahuje aj na denné stacionáre pre seniorov

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 23. 12. 2022
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2023
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 10. 04. 2023
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 10. 06. 2023
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 01. 07. 2023
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 01. 08. 2023

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01. 09. 2023
Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 01. 10. 2023 
 
Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 01.11. 2023  - aktuálne hodnotiace kolo

00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-004.pdf
prílohy výzvy.zip
Prílohy Žopr.zip

Výzva k aktivite D1 Učebne základných škôl


MAS Holeška oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-AMD3-512-005 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AMD3-512-005

Dátum vydania aktualizácie: 23.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.07.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha-č.-1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC-5.1.2- D1.pdf
Aktualizacia c.1_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-005- akt.č.1.pdf
Prílohy výzvy_Aktualizacia c.1.zip
Prílohy ŽoPr.zip

Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-005

Občianske združenie Holeška vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

kód výzvy: IROP-CLLD-AMD3-512-005

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: D1 Učebne základných škôl
Schéma pomoci:   neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)


Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 % Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.
Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 51 517,94 EUR

Popis oprávnenej aktivity:

• Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební základných škôl:
- stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učební,
- materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne


Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 23. 12. 2022
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2023
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 10. 04. 2023
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 10. 06. 2023
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 01. 07. 2023
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 01. 08. 2023

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01. 09. 2023
Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 01. 10. 2023

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 01. 11. 2023  - aktuálne hodnotiace kolo

00_Výzva IROP-CLLD-AMD3-512-005.pdf
Prílohy Výzvy.zip
Prílohy Žopr.zip