Regionálna značka „Regionálny produkt Piešťansko®“ sa udeľuje pre miestnych producentov, ktorí vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby, ktoré sú pre región tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre udelenie a používanie regionálnej značky. Cieľom a zmyslom regionálnej značky je podporiť rozvoj Piešťanského regiónu, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu.
Značka má zviditeľniť kvalitné, tradičné, regionálne produkty a propagovať miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou životného prostredia. Ďalším cieľom regionálnej značky je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna značka prezentuje a garantuje návštevníkom regionálny pôvod označených výrobkov a služieb.
Regionálna značka tiež zvyšuje informovanosť návštevníkov o jedinečnosti a tradícii miestnych výrobkov a tak zlepšuje orientáciu návštevníkov v regióne. Zmyslom značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko nákupom miestnych výrobkov a využívaním miestnych surovín sa podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na životné prostredie, vzhľadom ku kratším prepravným vzdialenostiam. Značenie regionálnych produktov je možné považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej ekonomiky a to zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb.

Manuál - Regionálny produkt Piešťansko.pdf