Realizácia projektov v rámci IROP


Projekt: Rozvoj podnikateľských aktivít modernizáciou tlačiarenskej techniky

Kód projektu: IROP-CLLD-AMD3-511-001-002

Informácia o realizácii projektu spoločnosťou - LUNAS SK, s.r.o.

Infolist_LUNAS SK.pdf