Orgány MAS Holeška

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. 

Pre správnu implementáciu nástroja CLLD/LEADER je vytvorená nasledovná štruktúra orgánov:

a)     Najvyšší orgán  

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia tvorená členmi združenia.


b)     Výkonný orgán 

 1. Ing. Peter Radošinský - ZSOS
 2. Ivan Šiška - ZSVS
 3. Barbora Bocánová - ZSOS
 4. Dušan Daloš - ZSVS
 5. Peter Plaček - ZSPS
 6. Jozef Tkácz - ZSVS
 7. Ľubomír Bejdák - ZSPS

c)     Výberová komisia

   Výkonný orgán MAS menuje vždy novú Výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna Výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena Výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a podobne.


d)     Monitorovací výbor

Revízna Komisia v zlúčenej funkcii s Monitorovacím výborom:

 1. Michal Sedlák - ZSPS
 2. Juraj Filo - ZSOS
 3. Viera Šipková - ZSVS

e)     Štatutárny orgán

  Predseda:

  Ing. Peter Radošinský - ZSOS

  Podpredseda:

  Ivan Šiška - ZSVSf)     Kontrolný orgán

Revízna Komisia v zlúčenej funkcii s Monitorovacím výborom:

 1. Michal Sedlák - ZSPS
 2. Juraj Filo - ZSOS
 3. Viera Šipková - ZSVS