Kontakt

Miestna akčná skupina Holeška

Rakovice č. 42, 922 08 Rakovice, Slovak Republic

IČO/Business ID: 42298563

DIČ/Tax ID: 2024096602 

bankové spojenie/Bank account: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK58 0900 0000 0050 6752 2332

Konzultačné hodiny:
Termín stretnutia si môžete dohodnúť emailom alebo telefonicky.

Preberanie žiadostí o príspevok, prípadne ŽoNFP:
Najmä v posledný deň do ktorého je možné odovzdať volajte:
Mgr. Petra Rusnáčková - 0949 463 203

Kancelária MAS:
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
tel.: 00421 33 53 32 063

Projektový manažér:
manazer@masholeska.sk

Odborná administratívna pracovníčka zodpovedná za PRV a IROP:
Mgr. Petra Rusnáčková rusnackova.mas@holeska.sk
Kontaktujte nás